СПРАВАЗДАЧА аб дзейнасці Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры МКС за перыяд з 27.08.2013 по 19.08.2018

І. Міжнародныя канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні

За справаздачны перыяд Камісіяй па славянскім словаўтварэнні арганізаваны і праведзены чатыры міжнародныя навуковыя канферэнцыі:

1.1. XV Міжнародная канферэнцыя Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Славянскае словаўтварэнне ў развіцці: супастаўляльны і функцыянальны аспекты” (11–16.05.2014, Вітэнберг, Германія). Арганізатар канферэнцыі – член камісіі Святлана Менгель.

1.2. XVІ Міжнародная канферэнцыя Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Дэмінутывы ў славянскіх мовах: форма і роля” (Марыбар, Славенія, 26–29.05.2015). Арганізатар канферэнцыі – член камісіі Ірэна Страмліч Брэзнік.

1.3. XVII Міжнародная канферэнцыя Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Словаўтварэнне і Інтэрнэт” (Універсітэт Карла Франца ў Грацы, г. Грац, Аўстрыя, 22–25.03.2016). Арганізатары канферэнцыі – члены камісіі Бранка Тошавіч і Арно Воніш.

1.4. XVIII Міжнародная канферэнцыя Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў «Універбацыя / універбізацыя ў славянскіх мовах: роля і форма» (Сараева, Боснія і Герцаговіна, 04–07.04.2017). Арганізатар канферэнцыі – член камісіі Амела Шэховіч.

 

ІІ. Выданні Камісіі па славянскім словаўтварэнні

 

Па выніках канферэнцый падрыхтаваны і выдадзены чатыры калектыўныя манаграфіі:  

2.1. Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. // Swetlana Mengel (Hg.): LIT Verlag Dr. W Hopf, Berlin, 2014. – 681 s.

2.2. Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Деминутивы в славянских языках: форма и роль = Deminutives in Slavic Languages: Form and Role / Uredila Irena Stramljič Breznik. – V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 – (Knižna zbirka Zora $ 113). – 645 str.     

2.3. Das Internet als Basis für Studien zur Wortbildung: Möglichkeiten und „Riffe unter Wasser“ / А.А. Лукашанец // Wortbildung  und  Internet. /  Tošović,  Branko,  Wonisch,  Arno  (Hg./ред./ur.).  Graz: Institut  für  Slawistik  der  Karl-Franzens-Universität  Graz  –  Kommission  für Wortbil-dung beim Internationalen Slawistenkomitee. 2016. – 525 с.

2.4. MEĐUNARODNA naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima (18 ; 2017 ; Sarajevo) Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osamnaesta Međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, 4-7. aprila 2017. ; urednica Amela Šehović. - El. knjiga. - Sarajevo : Slavistički komitet, 2018. - 495 str.

(http://www.slavistickikomitet.ba/Univerbacija/Univerbizacijauslavenskimjezicima.pdf)

 

ІІІ. Удзел у міжнародных лінгвістычных праектах

 

Члены Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры МКС ўдзельнічалі ў выкананні Міжнароднага лінгвістычнага праекта “Word-Fotmation. An International Handbook of the Languagу of Europe.

Для чацвёртага тома гэтага выдання (Word-Fotmation. An International Handbook of the Languagу of Europe. Volume 4. – Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2016) яны напісалі нарысы па словаўтварэнні ў славянскіх мовах: 

Belarusian –Аляксандр Лукашанец

Bulgarian – Цвятанка Аўрамава і Юлія Балтава 

Bosnian – Бранка Тошавіч

Macedonian – Лідзія Арызанкоўска

Polish – Аліцыя Нагурка

Russian – Ігар Улуханаў

Upper Sorbian – Аня Пахончава.

Serbian – Божа Чорыч

Slovak – Марцін Алошцяк (у суаўт.) 

Slovene – Ірэна Страмліч Брэзнік

Ukrainian – Яўгенія Карпілоўская

Czech – Івана Боздехава

 

Таксама для гэтага выдання шэраг раздзелаў для іншых тамоў падрыхтавалі члены Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры МКС:

Compaunds and multi-word expressions in Slavic – Інгеборг Анхайзер

Morphopragmatics in Slavic – Аліцыя Нагурка

Foreign word-formation in Polish – Крысціна Вашакова

Foreign word-formation and purism in Croatian – Бранка Тошавіч

Grammaticalization in Slavic word-formation – Крысціна Кляшчова

Historical word-formation in Slavic – Святлана Менгель

Word-formation and technical languages – Івана Боздзехава

Dictionaries – Рэната Беленчыкоў.

 

IV. Удзел у XVI Міжнародным з’ездзе славістаў

 

1. Камісія па славянскім словаўтварэнні пры МКС падрыхтавала для XVI Міжнароднага з’езда славістаў (Бялград, 2018) спецыяльны тэматычны блок “Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне”.

Мадэратары: Аляксандр Лукашанец

                         Елена Коряковцева

Дакладчыкі (члены камісіі):  

ЛУКАШАНЕЦ Аляксандр Аляксандравіч (Беларусь), Праявы моўнай глабалізацыі ў славянскім словаўтварэнні: сутнасць, маштаб і ўплыў на сістэму

КОРЯКОВЦЕВА Елена Ивановна (Польша), Язык современных славянских СМИ в эпоху глобализации: инновационные словообразовательные процессы

АРИЗАНКОВСКА Лидија (Македонија), Македонскиот јазик низ процесот на глобализацијата од зборообразувачки аспект

BOZDĚCHOVÁ Ivana (Česká republika), Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině

ДРАГИЋЕВИЋ Рајна (Србија), Допринос глобализације банализацији лексичког фонда српског језика

PASTUCHOWA Magdalena (Polska), Rola słowotwórstwa w stabilizowaniu się zapożyczeń angielskich w polszczyźnie

ПЕТРУХИНА Елена Васильевна (Россия), ПОЛЯКОВ Дмитрий Кириллович (Россия), Интернациональные и национальные аффиксы для выражения псевдореалий в русском и чешском языках

STRAMLJIČ BREZNIK Irena (Slovenija), Slovenske ustreznice za novejše citatne angleške besede s perspektive kognitivnega pristopa

 

2. Член Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры МКС Святлана Менгель падрыхтавала для XVI Міжнароднага з’езда славістаў (Бялград, 2018) тэматычны блок “Альтэрнатыўныя шляхі фарміравання рускай літаратурнай мовы ў даламаносаўскі перыяд: дзейнасць замежных вучоных і перакладчыкаў”.  

Мадэратар: Святлана Менгель.

 

3. У праграму XVI Міжнароднага з’езда славістаў (Бялград, 2018)  уключаны секцыйныя даклады наступных членаў Камісіі па славянскім словаўтварэнні:

3.1. SIEROCIUK Jerzy (Polska), Deminutiva gwarowe w systemie i w tekście

3.2. НИКИТЕВИЧ Алексей Васильевич (Беларусь), Деривационное гнездо как объект и модель в славянской словообразовательной лексикографии

3.3. ŠEHOVIĆ Amela (Bosna i Hercegovina), Anglicizmi – motivatori u tvorbi izvedenica u savremenom bosanskom jeziku

3.4. НЕНЕЗИЋ Соња (Црна Гора), Творбени потенцијал абревијатура у језику црногорских online медија

3.5. КАРПИЛОВСКАЯ Евгения Анатольевна (Украина), Роль словообразования в стратификации лексиконов современных славянских языков

3.6. КЛИМЕНКО Нина Федоровна (Украина), Внутриязыковая и межъязыковая миграция терминов как источник пополнения лексиконов славянских языков

3.7. РАДЕВА Василка (България), Деривационни процеси в славянските езици в отношението им към езиковата икономия

3.8. ЛУКАШАНЕЦ Елена (Беларусь), Славянские онлайн-словари сленга и разговорной лексики: состав, структура. типология

3.9. БАЛТОВА Юлия (България), Активните словообразувателни процеси в съвременните славянски езици и типологичните тенденции към аналитизъм и синтетизъм

3.10. АВРАМОВА Цветанка (България), Деминутивност и експресивност в словообразуването на българския език (в съпоставка с други славянски езици)

3.11. НЕЩИМЕНКО Галина Парфеньевна (Россия), К проблеме эволюции приоритетов в сфере культурно-языковой политики

3.12. ТОШОВИЧ Бранко (Австрия), Тексты, порождаемые сетевыми генераторами

3.13. ЛУКАШАНЕЦ Аляксандр (Беларусь), Нацыянальная графіка і арфаграфія ў кантэксце міжславянскага моўнага ўзаемадзеяння і ўзаемаўплыву (беларускі вопыт)

 

4. З дакладамі на тэматычных блоках у час XVI Міжнароднага з’езда славістаў (Бялград, 2018) выступаюць члены Камісіі па славянскім словаўтварэнні:

4.1. RUDNIK-KARWATOWA Zofia, BANASIAK Jakub, FASTYN Marcin, KOWALSKI Paweł, MIKOS Zenon (Polska), Metody i narzędzia optymalizacji systemu informacji bibliograficznej z zakresu językoznawstwa slawistycznego iSybislaw

4.2. КАРПІЛОВСЬКА Євгенія А. (Україна), Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw

4.3. POHONČOWA Anja (Němska), Zwjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow

4.4. МИЛАШИН Горан (Босна и  Херцеговина, Республика Српска), Бирократизација и жаргон каоантиподи у језику штампе

 

5. В праграму пасяджэння Камісіі па славянскім словаўтварэнні ў час  работы XVI Міжнароднага з’езда славістаў (Бялград, 2018) уключаны даклады членаў камісіі:

5.1. НИКОЛИНА Наталия (Россия). Дериваты с интернациональными компонентами в современной художественной речи

5.2. РАЦИБУРСКАЯ Лариса (Россия). Аспекты глобализации в современном медийном словотворчестве.

 

 

V. Іншыя віды дзейнасці Камісіі па славянскім словаўтварэнні ў перыяд з 27.08.2013 по 19.08.2018.

 

1. У канцы 2016 г. у выдавецтве Прыродазнаўча-гуманітарнага ўніверсітэта ў г. Седльцэ (Польшча) апублікаваны два тамы прац членаў КСС пры МКС: “Współczesne językoznawstwo słowiańskie. Teoria i metodologia badań. Słowotwórstwo” и “Współczesne językoznawstwo słowiańskie. Teoria i metodologia badań. Metody analizy i opisu jednostek leksykalnych  i  tekstowych” (навуковы рэдактар абодвух тамоў – вучоны сакратар КСС пры МКС (да 2017 г.) праф. Алена Каракоўцава). Гэтыя тамы апублікаваны па выніках Інтэрнэт-канферэнцыі “Сучаснае славянскае словаўтварэнне. Тэорыя і метадалогія даследаванняў” (Współczesne językoznawstwo słowiańskie. Teoria i metodologia badań», арганізаванай праф. Аленай Каракоўцавай 25.09.2015 г. пры актыўным садзеянні членаў КСС пры МКС.

 

2. У лінгвістычных навуковых часопісах славянскіх краін рэгулярна публікаваліся матэрыялы пра дзейнасць камісіі (канферэнцыі, публікацыі і г.д.).

 

3. Члены камісіі рэгулярна ўдзельнічалі ў розных навуковых мерапрыемствах (канферэнцыях, сімпозіумах і г.д.), на якіх выступалі з дакладамі па аактуальных пытаннях славянскага словаўтварэння.

 

4. На штогадовых пасяджэннях у склад камісіі прыняты рад новых членаў – вядомых спецыялістаў па славянскім словаўтварэнні з славянскіх і неславянскіх краін: С. Сахно (Францыя), Р. Хаммель (ФРГ), Л. Рацыбурская (Расія), Н. Ніколіна (Расія), М. Айджанавіч (Сербія), Г. Мілашын (Боснія і Герцагавіна), П. Кавальскі (Польшча), Арно Воніш (Аўстрыя) і інш.

 

5. На пасяджэнні Камісіі па славянскім словаўтварэнні (Сараева, 2017) было прынята рашэнне:

1. Прасіць Міжнародны камітэт славістаў акрэдытаваць Камісію па славянскім словаўтварэнні на наступны пяцігадовы тэрмін.  

2. Прасіць Міжнародны камітэт славістаў працягнуць паўнамоцтвы старшыні камісіі Аляксандра Лукашанца (Беларусь) на перыяд да 2023 года. 

3. Выбраць вучоным сакратаром камісіі Райну Драгічавіч (Сербія) і зацвердзіць яе паўнамоцтвы на перыяд да 2023 года.

 

Старшыня камісіі                                        Александр Лукашанец

 

Вучоны сакратар камісіі                                    Райна Драгичевич      

 

 

15.06.2018

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы