ПРОФЕСОР Д.Ф.Н. ЛЮДВИГ ПЕТРОВ СЕЛИМСКИ

ПРОФЕСОР Д.Ф.Н. ЛЮДВИГ ПЕТРОВ СЕЛИМСКИ
(15.08.1939 – 10.02.2022)

 

На 10.02.2022 г. на 82-годишна възраст ни напусна проф. д.ф.н. Людвиг Селимски – езиковед, оставил трайна диря в българистиката, славистиката и балканистиката.

Проф. Селимски е роден на 15.08.1939 г. в с. Житница, Пловдивска област. Завършва Славянска филология с профил чешки език и литература в Софийския университет (1962 г.), след което е дългогодишен преподавател по различни езиковедски дисциплини във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а след 1997 г. – и в Шльонския университет в Катовице, Полша. Специализирал е в университети в Румъния, Русия, Полша, Хърватия, работил е като лектор по български език в Ягелонския университет в Краков, Полша. Неговата висока ерудиция, широки и задълбочени познания в областта на различни дялове на езикознанието, както и владеенето на десетки славянски и неславянски езици му помагат в богатата му преподавателска и научна кариера. Автор е на няколко монографии, множество статии и студии, научни рецензии, обзори, речникови статии и др. в областта на общото и сравнително езикознание, етимологията, ономастиката, диалектологията, словообразуването и др. Участва като автор и в многотомния Български етимологичен речник, издание на Българската академия на науките.

Проф. Л. Селимски е член на Комисията по словообразуване към Международния комитет на славистите още от създаването й през 1997 г. и участва активно в  нейната богата конферентна, проектна и публикационна дейност. Той е един от авторите на обобщаващия том по словообразуване на славянските езици от поредицата Komparacja systemów i funkcjonowania  współczsnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo / Nominacja с главен редактор Ингеборг Онхайзер (Opole, 2003), в който, наред с други, разработва и частта за тенденцията към интернационализация в южнославянските езици.

Интересите на проф. Л. Селимски са в областта на книжовното и диалектно словообразуване на българския език (в съпоставка с други славянски езици), както и на историческото словообразуване. Приносни са разработките му, посветени на отношението между словообразувателния и морфемния строеж на думата, морфонологичните алтернации в словообразувателния процес, домашните и заети елементи при изграждането на производните думи и др.

Трудовете на проф. Людвиг Селимски ще останат завинаги в златния фонд на българската езиковедска наука.

В негово лице Комисията по славянско словообразуване загуби скъп колега и приятел.

Поклон пред паметта му!

 

                                 

От членовете на Комисията по славянско словообразуване

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы