Працы КСС

2021

 
Słowotwórstwo s przestrzeni komunikacyjnej / Pod redakcją Pawła Kowalskiego : Prace Slawistyczne. Slavica. 151. – Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021. – 374 S.

2020

 

У пошуках гармоніï мови. До 80-ліття від народження члена-кореспондента Національноï академіï наук Украïни, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. – Киïв: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 448 с.

 

2019

 

Globalization and Slavic word formation: ХVI International Congress of Slavists (Serbia, Beograd, 19–27. 08. 2018): Thematis session. – Minsk : Pravo i ecanomica, 2019. – 178 p.  

2018

 

 

Głobalizacja a języki słowiańskie / Redakcja naukowa Elena Koriakowcewa. – Siedlce: Wedawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018. –148 s.

2016

 

Wortbildung  und  Internet. /  Tošović,  Branko,  Wonisch,  Arno  (Hg./ред./ur.).  Graz: Institut  für  Slawistik  der  Karl-Franzens-Universität  Graz  –  Kommission  für  Wortbil-dung beim Internationalen Slawistenkomitee. 2016.  – 524 s.

(Матэрыялы ХVІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Словаўтварэнне і інтэрнэт” (Грац, Аўстрыя, 22–25.03.2016)

 

Elena Koriakowcewa (red. naukowy), „Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań. T. 1: Słowotwórstwo”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej; Międzynarodowy Komitet Slawistów. Komisja Słowotwórstwa, Siedlce 2016, 142 стр. ISBN: 978-83-64415-53-1 (tom 1). ISBN:  978-83-64415-03-6 (kolekcja) 

(Сучаснае славянскае мовазнаўства: тэорыя і практыка даследаванняў. Т. 1: Словаўтварэнне)

 

 

Elena Koriakowcewa (red. naukowy), „Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań. T. 2: Metody analizy i opisu jednostek leksykalnych i tekstowych”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej; Międzynarodowy Komitet Slawistów. Komisja Słowotwórstwa, Siedlce 2016, 142 стр.  ISBN: 978-83-64415-57-9 (tom 2). ISBN:  978-83-64415-03-6 (kolekcja) 

(Сучаснае славянскае мовазнаўства: тэорыя і практыка даследаванняў. Т. 2: Метады аналізу і апісання лексічных і тэкставых адзінак)

 

2015

 

Manjšalnice v slovanskih jezikih: ojblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah: forma i rol’ = Diminutives in Slavic Languages: Form and Role / uredila. editor Irena Stramlič Breznik. – V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska farulteta, 2015. – 645 s.

(Матэрыялы ХVІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Дэмінутывы ў славянскіх мовах: форма і роля” (Марыбар, Славенія, 25–29.05.2015)

2014

Клименко Н.Ф. Вибрані праці / / Упоряд. Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 728 с.

(Кліменка Н.Ф. Выбраныя працы)

2014

Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT Verlag Dr. W Hopf, Berlin, 2014. – 681 s.

(Матэрыялы ХV Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Славянскае словаўтварэнне ў параўнанні. Тэарэтычныя і прагматычныя аспекты” (Лютэрштадт Вітэнберг, ФРГ, 20–25.09.2014)

2013

Elena Koriakowcewa (red. naukowy), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich /Word-formation and the new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists. Belarus, Minsk, 20.– 27.08.2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, 2013, 145 stron. 

(Словаўтварэнне і новыя функцыянальныя стылі славянскіх моў/ Міжнародны камітэт славістаў. Камісія па славянскім словаўтварэнні / Даклады тэтатычнага блока XV Міжнароднага з’езда славістаў. Беларусь, Мінск,  20–27.08.2013)

2012

 

Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима : зборник радова са четрнаесте мећународне научне конференциjе Комисиjе за творбу речи при Мећународном комитету слависта / Филолошки факултет Универзитета у Београду; гл. ур. Р. Драгићевић. – Београд, 2012. – 771 с.

2011

 

Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst : prace Komisji słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów : Seria 13 / pod red. J. Sierociuka. – Poznań, 2012. – 345 s.

2010

Elena Koriakowceva (ur.): Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych. Siedlice: Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010. 255 str.

Відображення історії та культури народу в словотворенні : доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів, Київ, 25–28 травня 2010 р. / упорядк. та наук. ред. Н. Ф. Клименко i Є. А. Карпiловської. – Київ, 2010. – 472 с.

Новые явления в славянском словообразовании : система и функционирование : доклады ХI Международной научной конференции Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов, Москва, 24–26 марта 2009 г. / Моск. гос. ун-т ; под ред. Е. В. Петрухиной. – М., 2010. – 444 с.

2009

Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. Elena Koriakowcewa. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2009. 

(Праявы інтэрнацыяналізацыі ў славянскіх мовах. Red. Elena Koriakowcewa. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2009)
 

 

2008

Динамiка та стабiльнiсть лексичних i словотвiрних систем слов’янських мов / Тематичний блок. XIV Мiжнародний з’їзд славiстiв, 10.09.–16.09.2008, Охрид, Республiка Македонiя. – Київ, 2008

(Дынаміка і стабільнасць лексічных і словаўтваральных сістэм славянскіх моў /Тэматычны блок. XIV Міжнародны з’езд славістаў, 10.09.–16.09.2008, Охрыд, Рэспубліка Македонія. Кіеў,2008)

2007

Словообразуване и лексикология : доклади от Десетата международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите, София, 1–6 окт. 2007 г. / Соф. ун-т ; съст. В. Радева, Ц. Аврамова, Ю. Балтова. – София, 2009. – 412 с.

2006

Функцыянальныя аспекты словаўтварэння. Даклады IХ Міжнар. навук. канф. Камісіі па славянскаму словаўтварэнню пры Міжнародным камітэце славістаў, Мінск / Беларусь, 9–14 кастр. 2006 г. / Ін-т мовазнаўства Нац. акад. навук Беларусі ; навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск, 2006. – 361 с.

2005

Sprahcliche Kategorien und die slawische Wortbildung / Hanna Burkhardt und Alicja Nagórko (Hg.). – Hildesheim ; Zürich ; New York, 2007. – 512 s.

(Матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў “Моўныя катэгорыі і славянскае словаўтварэнне” (Берлін, ФРГ, 13–18.11.2005)

2004

Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka : zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slov v slovanskích jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Bratislava, 27. 9 – 1. 10. 2004 / ed. K. Buzássyová, B. Chocholová. – Bratislava, 2013. – 240 s.

2003

Праблемы тэорыі і гісторыі славянскага словаўтварэння : даклады 6-й Міжнар. канф. Камісіі па славянскаму словаўтварэнню пры Міжнародным камітэце славістаў, Мінск, 2–6 сак. 2003 г. / Iн-т мовазнаўства Нац. акад. навук Беларусі ; навук. рэд. А. А. Лукашанец і З. А. Харытончык. – Мінск, 2004. – 276 с.

2001

Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik : Materialen der 5. Internationalen Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee, Lutherstadt Wittenberg, 20–25. September 2001 / Svetlana Mengel (Hrsg. ). – Münster, 2002. – 490 s.

2000

Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji : materiały z 4 konferencji Komisji słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice, 27–29 września 2000 r. / red. tomu K. Kleszczowa, L. Selimski. – Katowice, 2000. – 208 

1999

Wortbildung : interaktiv im Sprachsystem = Словообразование в его отношениях к другим сферам языка : Materialen der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim internationalen Slawistenkomitee, Innsbruck, 28. 9. – 1. 10. 1999 / herausgegeben von I. Ohnheiser. – Innsbruck, 2000. – 313 р.

1997

Новые пути изучения словообразования славянских языков = Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung : 2-е заседание Международной комиссии по славянскому словообразованию, Магдебург, 9–11. 10. 1997 / Р. Беленчиков (изд.). – Sonderdruck, 1999.

1996

Изучение и преподавание русского слова от Пушкина до наших дней : материалы конференций и семинаров / Волгоград. гос. ун-т ; редкол. : С. П. Лопушанская (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, 1999. – 240 с.

(Матэрыялы І Міжнароднай навуковай канферэнцыі Камісіі па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў (Валгаград, РФ, 1996; С. 107–158) 

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы